ZooKeeper快速入门视频课程

ZooKeeper快速入门视频课程

本课程以通俗易懂的方式讲解ZooKeeper技术,课程内容包括:

  1. ZooKeeper简介、应用场景
  2. ZooKeeper文件系统和通知机制
  3. ZooKeeper安装
  4. 客户端操作、常用命令
  5. ZooKeeper集群(配置集群、集群特性、选举机制、监听机制)
  6. Java访问ZooKeeper

教学全程采用笔记+代码案例的形式讲解,通俗易懂!!!

报名学习ZooKeeper快速入门视频课程