cannot change locale (UTF-8): No such file or directory

作者:李佶澳  更新时间:2019-01-17 14:12:45 +0800

  问题    centos  shell    刷新

目录

cannot change locale (UTF-8): No such file or directory

编辑/etc/environment,添加:

LANG=en_US.utf-8
LC_ALL=en_US.utf-8

站长微信(朋友圈有精华,一般不闲聊)

推荐阅读

Copyright @2011-2019 All rights reserved. 转载请添加原文连接,合作请加微信lijiaocn或者发送邮件: [email protected],备注网站合作

友情链接:  李佶澳的博客  小鸟笔记  软件手册  编程手册  运营手册  爱马影视  网络课程  奇技淫巧  课程文档  精选文章  发现知识星球  百度搜索 谷歌搜索